Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/includes/fbwpml.php) is not within the allowed path(s): (/home/papier/domains/re-kreacje.pl:/tmp:/var/tmp:/home/papier/.tmp:/home/papier/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/papier/domains/re-kreacje.pl/public_html/wp-content/plugins/facebook-for-woocommerce/includes/Integrations/Integrations.php on line 61
Regulamin konkursu | Re-kreacje

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ”ZAMIEŃ SWÓJ BALKON W OAZĘ ZIELENI”

I. Zasady Konkursu.

§1

 1. Konkurs „Zamień swój balkon w oazę zieleni” (dalej jako „Konkurs”) jest organizowany przez firmę Farmer-Market.pl z siedzibą w Gliwicach: 44-121Gliwice, ulica Kozielska 59 lok. 29 (dalej jako „Organizator”). Zasady Konkursu zostały szczegółowo opisane są niżej w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”).
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie re-kreacje.pl/regulaminy. Treść Regulaminu będzie udostępniona również na pisemną prośbę skierowaną na adres Farmer-Market.pl, ul. Kozielska 59 lok. 29, 44-121 Gliwice z dopiskiem „Zamień swój balkon w oazę zieleni”.
 3. Konkurs ma charakter publiczny i jest skierowany wyłącznie do pełnoletnich nabywców Zestawu biostymulatorów dla roślin nutriFLORA (dalej jako „Uczestnicy”).
 4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 5. Konkurs jest prowadzony w terminie 01.05.2021 – 31.07.2021 r. (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”), przy czym z ważnych powodów Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Konkurs w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawa Uczestnika Konkursu nabyte przed zakończeniem lub zawieszeniem Konkursu. O ewentualnym wcześniejszym zawieszeniu lub zakończeniu Konkursu Organizator powiadomi Uczestników poprzez umieszczenie informacji na stronie re-kreacje.pl (dalej jako „Strona”).

§2

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych zdjęć wykonanych przez Uczestników w odpowiedzi na zadanie konkursowe „Pokaż nam swoją oazę zieleni” (dalej jako „Zadanie Konkursowe”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać i przekazać zdjęcie, które będzie odpowiedzią na Zadanie Konkursowe (dalej jako „Zgłoszenie”). Zgłoszenie należy wysłać umieszczając zdjęcie konkursowe na fanpage’u Re-kreacje na stronie facebook.com lub wysyłając sms’em na numer +48 607 496 682. Zgłoszenie powinno mieć format JPEG lub PNG
 3. Zgłoszenia będą poddawane moderacji. Moderator ma prawo odrzucić Zgłoszenie, które narusza postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania wszystkich Zgłoszeń na fanpage’u re-kreacje, co jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.
 4. Zgłoszenia powinny być utworem własnym Uczestnika. Zgłoszenia nie mogą zawierać wizerunku ani danych osobowych osób trzecich, innych niż Uczestnik. Zgłoszenia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym w szczególności nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. W przypadku Zgłoszenia zawierającego treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Zgłoszenia, a także wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 5. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej jako „Komisja”).
 6. Jeden Uczestnik może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń pod warunkiem, że do każdego Zgłoszenia będzie przypisany unikalny numer odpowiadający zakupionemu Zestawu biostymulatorów dla roślin nutriFLORA. Numery Zestawów przypisane do Zgłoszeń muszą być unikalne i nie mogą się powtarzać.
 7. Wyłonienie Uczestników nagrodzonych w Konkursie przebiega według następującej procedury:
  1. Zgłoszenia Uczestników, przesłane w Czasie Trwania Konkursu i spełniające wymogi Regulaminu będą podlegać ocenie Komisji;
  2. Komisja wskaże 3 Uczestników, których zgłoszenia opublikowane na fanpage’u @rekreacje.polska na facebook.com uzyskały największą liczbę reakcji Lubię to!, Super, Trzymaj się, Ha ha i Wow;
  3. Komisja wyłoni dodatkowo osoby rezerwowe uprawnionych do nagrody, o ile Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą lub zwycięzcami tych nagród, wskazanymi pod literą b. powyżej; w takiej sytuacji kolejne osoby rezerwowe uzyskiwać będą prawo do odpowiednich nagród na zasadach przewidzianych w § 3 ust. 6 Regulaminu; § 2 ust. 6 litera b. zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.
 8. Organizator w chwili otrzymania Zgłoszenia nabywa prawo do jego opublikowania i korzystania z niego na zasadach wskazanych w § 4 Regulaminu.

§3

 1. Zwycięzca nagrody pierwszego stopnia otrzyma następujące nagrody:
  1. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi ECAM46.860B Eletta Cappucino Evo o wartości 2800,00 PLN
  2. dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 280,00 PLN
 2. Zwycięzca nagrody drugiego stopnia otrzyma następujące nagrody:
  1. Zestaw mebli ogrodowych ÄPPLARÖ składający się ze stołu składanego, 4 krzeseł składanych oraz 4 poduszek KUDARNA o całkowitej wartości 1720,00 PLN
  2. dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 172,00 PLN
 3. Zwycięzca nagrody trzeciego stopnia otrzyma następujące nagrody:
  1. Leżak ogrodowy ÄPPLARÖ wraz z poduszką HÅLLÖ o całkowitej wartości 550,00 PLN
  2. dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 55,00 PLN
 4. Komisja ogłosi zwycięzców Konkursu do 10.08.2021 roku.
 5. Zwycięzcy Konkursu nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zostaną poinformowani o nagrodzie i sposobie wysyłki nagrody telefonicznie w dniach 11-15.08.2021 roku. Organizator rozpocznie powiadamianie o przyznanych nagrodach od zwycięzcy nagrody pierwszego stopnia i podejmie maksymalnie trzykrotną próbę nawiązania z nim kontaktu telefonicznego, w celu poinformowania o przyznanej nagrodzie i przekazania informacji na temat wysyłki nagrody. W razie trzykrotnego nieodebrania telefonu przez zwycięzcę, traci on prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy zwycięzców, wyłonionej przez Komisję zgodnie z § 2 ust. 6 litera b. Regulaminu. Po poinformowaniu zwycięzcy nagrody pierwszego stopnia, Organizator rozpocznie powiadamianie o nagrodzie osoby, która otrzyma nagrodę drugiego stopnia; do przyznania nagrody drugiego stopnia stosuje się odpowiednio postanowienia zdań poprzedzających. Po poinformowaniu zwycięzcy nagrody drugiego stopnia, Organizator rozpocznie powiadamianie o nagrodzie osoby, która otrzyma nagrodę trzeciego stopnia; do przyznania nagród trzeciego stopnia stosuje się odpowiednio postanowienia zdań poprzedzających. Przyznanie nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zostanie potwierdzone przez Organizatora po zakończonej rozmowie telefonicznej drogą elektroniczną (e-mail).
 6. Nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zostaną wysłane kurierem na wskazany przez Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora adres do dnia 20.08.2021 r. Od zwycięzców nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Organizator pobierze i odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie równej dodatkowej nagrodzie pieniężnej wskazanej odpowiednio w § 3 ust. 1 litera b., § 3 ust. 2 litera b. oraz § 3 ust. 3 litera b. Regulaminu. Wskazane tam nagrody dodatkowe nie będą wypłacone Uczestnikom.

 

II.Licencja, ochrona danych osobowych, reklamacje i przepisy końcowe.

§4

 1. Przesyłając Zgłoszenie do Organizatora Uczestnik zapewnia Organizatora, że jest jedynym autorem Zgłoszenia oraz że Zgłoszenie ani prawa do niego nie są w żaden sposób obciążone, a udzielanie licencji do korzystania ze Zgłoszenia przez Organizatora nie jest niczym ograniczone. Jednocześnie Uczestnik udziela na rzecz Organizatora zgodę na rozpowszechnianie wizerunku zawartego w Zgłoszeniu na Stronie oraz w materiałach wewnętrznych Organizatora dotyczących Konkursu.
 2. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze Zgłoszenia na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.. Dz.U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn.zm.), bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, w celu publikacji Zgłoszenia na Stronie, wykorzystania w komunikacji za pośrednictwem e-mail, a tym samym umożliwienie osobom trzecim zapoznania się z nim w miejscu i czasie przez te osoby wybranym, kopiowania dowolną techniką oraz korzystania do celów wewnętrznych Organizatora (np. szkolenia, podsumowanie Konkursu).
 3. Licencje i zezwolenia, o których mowa powyżej nie są ograniczone w czasie ani terytorium i zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wypowiedzenia z ważnych powodów wskazanych przez Uczestnika.
 4. Udzielenie licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu jest nieodpłatne.
 5. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec niego przez osoby trzecie, jeżeli jego oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu okaże się nieprawdziwe.

§5

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Farmer-Market.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym kontaktu z Uczestnikami w sprawach dotyczących Konkursu.
 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów.
 4. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 5. Dane Uczestników mogą być przekazywane podwykonawcom Organizatora oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

§6

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu do 31.09.2021 r.
 2. Uczestnik może zgłosić reklamację w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@re-kreacje.pl lub poprzez kontakt z numerem +48 607 496 682. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Uczestnika zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnika.

§7

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub prawnie bezskuteczne, Regulamin pozostaje w mocy w zakresie pozostałych postanowień.
 3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na zastosowanie się do Regulaminu.

ORGANIZATOR:

Farmer-Market.pl Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ul.Kozielska 59 loc.29 44-121 Gliwice